Bridge to the Ocean

Bridge through trees to the beach on Hilton Head